Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij dan heeft de diëtist gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doet de diëtist alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan de verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar else@dietistderooij.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met de diëtist.

Cookies

De website van Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij maakt gebruikt van cookies om statistieken te verzamelen via Google Analytics. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij dan kunt u contact opnemen met de diëtist. Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.