Algemene voorwaarden

Onderstaand worden de algemene voorwaarden van Diëtistenpraktijk T.E. de Rooij beschreven.

Algemeen

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
 • Cliënt/patiënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
 • Dieet: voeding op medische indicatie.
 • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
 • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 1. De cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de cliënt/patiënt niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid diëtetiek (DTD), een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.
 3. De diëtist informeert de cliënt/patiënt over de kosten van de dienstverlening.
 4. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt/patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).
 5. De cliënt/patiënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling).
 6. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de cliënt/patiënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de cliënt/patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de cliënt/patiënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt/patiënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
 9. De cliënt/patiënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt/patiënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 11. De artikelen 3 tot en met 9 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de diëtist aan een cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt/patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de cliënt/patiënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is de cliënt/patiënt in verzuim.
 3. De cliënt/patiënt is met ingang van de dag waarop hij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan de diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt/patiënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt/patiënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien de cliënt/patiënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt/patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €27,- (alles exclusief omzetbelasting).
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt/patiënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 8. Indien een cliënt/patiënt ontevreden is over de behandeling zal hij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) verzorgt voor diëtisten de aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling. De uitvoering ligt bij het Klachtenloket Paramedici: Klachtenloket Paramedici, Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, 030 310 09 29, info@klachtenloketparamedici.nl